YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

 • Yen Kim Tin
  Zahara INT
  Yen Kim Tin Zahara INT

  Zahara INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  White Swiftlet Koloni EXT
  Yen Kim Tin White Swiftlet Koloni EXT

  White Swiftlet Koloni EXT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  White Swiftlets
  Yen Kim Tin White Swiftlets

  White Swiftlets

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  WK 4 - Original
  Yen Kim Tin WK 4 - Original

  WK 4 – Original

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  WK 7
  Yen Kim Tin WK 7

  WK 7

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  WK 9
  Yen Kim Tin WK 9

  WK 9

   1,200,000  990,000
 • WK Kalimantan Selatan

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  WK 2
  Yen Kim Tin WK 2

  WK 2

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  WK 6
  Yen Kim Tin WK 6

  WK 6

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Wonder Swifts INT
  Yen Kim Tin Wonder Swifts INT

  Wonder Swifts INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  World Wonder Swift EXT
  Yen Kim Tin World Wonder Swift EXT

  World Wonder Swift EXT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Victory Inap - Original
  Yen Kim Tin Victory Inap - Original

  Victory Inap – Original

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Victory Inap
  Yen Kim Tin Victory Inap

  Victory Inap

   1,200,000  990,000
 • Vkom – TN 02.192

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Grandmaster
  Yen Kim Tin Grandmaster

  Grandmaster

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Walet Anak (Baby Sound)
  Yen Kim Tin Walet Anak (Baby Sound)

  Walet Anak (Baby Sound)

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Warrior 280 EXT
  Yen Kim Tin Warrior 280 EXT

  Warrior 280 EXT

   6,500,000
 • Yen Kim Tin
  Whedus Sugih - Hendri Mulia
  Yen Kim Tin Whedus Sugih - Hendri Mulia

  Whedus Sugih – Hendri Mulia

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  White Series
  Yen Kim Tin White Series

  White Series

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Tarik Pemula
  Yen Kim Tin Tarik Pemula

  Tarik Pemula

   1,200,000  990,000