YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

 • Yen Kim Tin
  Black Hulk
  Yen Kim Tin Black Hulk

  Black Hulk

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  D'Awesome
  Yen Kim Tin D'Awesome

  D’Awesome

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Dooms Day
  Yen Kim Tin Dooms Day

  Dooms Day

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Full Arsenal
  Yen Kim Tin Full Arsenal

  Full Arsenal

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Galau
  Yen Kim Tin Galau

  Galau

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Happy Birds
  Yen Kim Tin Happy Birds

  Happy Birds

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Imperial
  Yen Kim Tin Imperial

  Imperial

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Sound Type 1
  Yen Kim Tin Swiftlet Sound Type 1

  Swiftlet Sound Type 1

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Sound Type 2
  Yen Kim Tin Swiftlet Sound Type 2

  Swiftlet Sound Type 2

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Sound Type 3
  Yen Kim Tin Swiftlet Sound Type 3

  Swiftlet Sound Type 3

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Sound Type 4
  Yen Kim Tin Swiftlet Sound Type 4

  Swiftlet Sound Type 4

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  ABX Inap
  Yen Kim Tin ABX Inap

  ABX Inap

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  All 4 One
  Yen Kim Tin All 4 One

  All 4 One

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  B Series 4
  Yen Kim Tin B Series 4

  B Series 4

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  B Series 6
  Yen Kim Tin B Series 6

  B Series 6

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Baby King Extended - High Quality
  Yen Kim Tin Baby King Extended - High Quality

  Baby King Extended – High Quality

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  BB8
  Yen Kim Tin BB8

  BB8

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Xperia
  Yen Kim Tin Xperia

  Xperia

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  XPLOD
  Yen Kim Tin XPLOD

  XPLOD

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  XX - Arif Budiman
  Yen Kim Tin XX - Arif Budiman

  XX – Arif Budiman

   1,200,000  990,000