YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

 • Black Frog

   900,000  0
 • Black Mamba

   900,000  0
 • Black Sky

   900,000  0
 • Black Waves

   900,000  0
 • Bluewave

   900,000  0
 • AB – APOLLO

   900,000  0
 • AH GHUEN – EXT

   1,500,000  0
 • AK 88

   1,500,000  0
 • AK.M12.W11

   1,500,000  0
 • ALL BLACK S4 EXT

   1,500,000  0
 • AMADEUS

   1,500,000  0
 • ATI-1

   1,500,000  0
 • ATI-3

   1,500,000  0
 • AX-2

   1,500,000  0
 • AUTORIZER

   1,500,000  0
 • Baby Calling INT

   2,000,000  0
 • Baby King 2 INT

   2,500,000  1,990,000
 • Yen Kim Tin
  Baby King Limited Edition
  Yen Kim Tin Baby King Limited Edition

  Baby King Limited Edition

   2,500,000  1,990,000
 • Baby King Swiftlet

   2,500,000  1,990,000
 • Bangla Commando

   1,500,000  0