YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

 • Yen Kim Tin
  Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia

  Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Super Extraordinary LE
  Yen Kim Tin Super Extraordinary LE

  Super Extraordinary LE

   1,200,000  990,000
 • Yến Kim Tín
  Super King
  Yến Kim Tín Super King

  Super King

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Universe
  Yen Kim Tin Super Universe

  Super Universe

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Thor Hammer
  Yen Kim Tin Thor Hammer

  Thor Hammer

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Birahi
  Yen Kim Tin Super Birahi

  Super Birahi

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Ninjago White INT
  Yen Kim Tin Ninjago White INT

  Ninjago White INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  K-God Limited Edition
  Yen Kim Tin K-God Limited Edition

  K-God Limited Edition

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  King Master Entrance
  Yen Kim Tin King Master Entrance

  King Master Entrance

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  King Master IE4
  Yen Kim Tin King Master IE4

  King Master IE4

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Legendary i-AAA
  Yen Kim Tin Legendary i-AAA

  Legendary i-AAA

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Purple Storm
  Yen Kim Tin Purple Storm

  Purple Storm

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Red Ninja
  Yen Kim Tin Red Ninja

  Red Ninja

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  September Super Evolution
  Yen Kim Tin September Super Evolution

  September Super Evolution

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Sky King
  Yen Kim Tin Sky King

  Sky King

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Skyfall Colony
  Yen Kim Tin Skyfall Colony

  Skyfall Colony

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Black Effects
  Yen Kim Tin Black Effects

  Black Effects

   1,200,000  990,000