THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

Dịch Vụ Chỉnh Sửa Âm Thanh Chim Yến Chuyên Nghiệp

Dịch vụ Chỉnh Sửa âm thanh chim yến chuyên nghiệp
(Professional Swiftlet Sound Composing and Editing Services)

Làm chủ âm thanh mới với âm thanh gọi chim của riêng bạn.

Ghi âm tại nhà yến của bạn.

(Mastering new bird sound with your own sound.
Field Recording at your own bird house.)

A. Check Sound Quality
1. Check Sound Frequency(EQ)
2. Frequency Analysis
3. Phase Analysis
4. Amplitude Statistics
5. Overall Sound Diagnostics
6. Spectrum Analysis

B. Bird Sound Editing
1. Remove noise
2. Clean echo, reverb
3. Noise Reduction
4. Remove click/pop sound
5. Remove hiss sound
6. Denoise
7. Adaptive Noise Reduction
8. Phase Correction
9. Dehummer
10. Dereverb
11. RMS Peak Volume

C. Chỉnh sửa tần số (frequency/EQ)
1. Notch Filter
2. Parametric EQ
3. Scientific Filter
4. FFT filter
5. RMS Peak Frequency
6. Adjusting to Swiftlet’s frequency range
7. Spectrum Frequency Correction
8. Tuning to Swiftlet’s correct frequency

D. Biên độ âm thanh & Nén âm thanh
(Amplitude & Compression)
1. Amplify
2. DeEsser
3. Dynamics
4. Dynamics Processing
5. Hard Limiter
6. Volume Leveler
7. Multi-band Compressor
8. Adding Echo to bird sound

E. Cài đặt âm thanh thời gian và cao độ
(Setting Time & Pitch)
1. Pitch Correction
2. Manual Pitch Correction
3. Pitch Blender
4. Pitch Shifter
5. Stretch & Pitch