YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH NHÀ YÉN

 • Yen Kim Tin
  Triple 9 256 kbps
  Yen Kim Tin Triple 9 256 kbps

  Triple 9 256 kbps

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Triple 12
  Yen Kim Tin Triple 12

  Triple 12

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Triple Queen
  Yen Kim Tin Triple Queen

  Triple Queen

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Triple V EXT
  Yen Kim Tin Triple V EXT

  Triple V EXT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Valcon Top by HN
  Yen Kim Tin Valcon Top by HN

  Valcon Top by HN

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Venus Luar - Original
  Yen Kim Tin Venus Luar - Original

  Venus Luar – Original

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Victory Inap 2100
  Yen Kim Tin Victory Inap 2100

  Victory Inap 2100

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super King Inap
  Yen Kim Tin Super King Inap

  Super King Inap

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Superman
  Yen Kim Tin Superman

  Superman

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Pro
  Yen Kim Tin Super Pro

  Super Pro

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  SW F72D
  Yen Kim Tin SW F72D

  SW F72D

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet ACL 2 INT
  Yen Kim Tin Swiftlet ACL 2 INT

  Swiftlet ACL 2 INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Stay
  Yen Kim Tin Swiftlet Stay

  Swiftlet Stay

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Test Original
  Yen Kim Tin Swiftlet Test Original

  Swiftlet Test Original

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Symphony
  Yen Kim Tin Symphony

  Symphony

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  T154i TS Proven
  Yen Kim Tin T154i TS Proven

  T154i TS Proven

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Panggil Senja
  Yen Kim Tin Super Panggil Senja

  Super Panggil Senja

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Panggil Walet
  Yen Kim Tin Super Panggil Walet

  Super Panggil Walet

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Pegasus V2
  Yen Kim Tin Super Pegasus V2

  Super Pegasus V2

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Plus
  Yen Kim Tin Super Plus

  Super Plus

   1,200,000  990,000