YẾN KIM TÍN - THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

Âm Thanh Mới

 • Swiftsound 5 STAR Combo

   75,000,000  70,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Laser Light | Thử chim yến | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Laser Light | Thử chim yến | Malaysia

  SP Laser Light | Thử chim yến | Malaysia

   1,500,000
 • Yen Kim Tin
  SP 4SJ Battle EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP 4SJ Battle EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP 4SJ Battle EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Inap Tuan Thakur | Bên trong | Malaysia
  Yen Kim Tin Inap Tuan Thakur | Bên trong | Malaysia

  Inap Tuan Thakur | Bên trong | Malaysia

   1,500,000
 • Yen Kim Tin
  SP Tuan Thakur | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Tuan Thakur | Bên ngoài | Malaysia

  SP Tuan Thakur | Bên ngoài | Malaysia

   1,500,000
 • Yen Kim Tin
  SP V3 EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP V3 EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP V3 EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Vizaa | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Vizaa | Bên ngoài | Malaysia

  SP Vizaa | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP AK 49 | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP AK 49 | Bên ngoài | Malaysia

  SP AK 49 | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP-AK19 Top Response EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP-AK19 Top Response EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP-AK19 Top Response EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Jumma EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Jumma EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP Jumma EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Super Novex 666 INT
  Yen Kim Tin SP Super Novex 666 INT

  SP Super Novex 666 INT

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Super Novex 666 EXT | Bên ngoài
  Yen Kim Tin SP Super Novex 666 EXT | Bên ngoài

  SP Super Novex 666 EXT | Bên ngoài

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Lumia Super SP INT | Bên trong
  Yen Kim Tin Lumia Super SP INT | Bên trong

  Lumia Super SP INT | Bên trong

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia

  Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

   5,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

   5,000,000